Kozlici

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj – partnerstvo na projektu

Partnerstvo na projektu  “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” omogućilo nam je sudjelovanje na nekoliko edukacija kako bi stekli znanja potrebna za što bolje upravljanje našom organizacijom. Kako je jedan od ciljeva projekta i jačanje samih organizacija koje sudjeluju na provedbi projekta tako smo zajedno sa nositeljem projekta, Udrugom Zaželi,  i partnerima Centrom za razvoj vrijednosti i Udrugom (na)gluhih Videatur sudjelovali na ukupno tri edukacije usmjerenje na jačanje organizacijskog razvoja.

Upravljanje i organizacijske vještine čiji je cilj bio osnažiti nas za bolje upravljanje kako projektima koje provedimo tako i našom udrugom. Neka od znanja i vještina koje smo stekli o funkcijama i definiciji menadžmenta, stilovima vođenja, organizacijskim sturukturama izdradi planova pomoći će nam pri podizanju kvalitete i lakšem funkcioniranju naše organizacije.

Volonterski menadžment održan je s ciljem razvitka znanja i vještina potrebnih za kvalitetno uključivanje volontera u naš tim i adekvatnu  koordinaciju. Kroz edukaciju smo razvili znanja o Zakonu o volonterstvu, volonterskim centrima, vođenju i upravljanju volonterskim radom te važnosti samog volonterstva kako za nas kao udrugu tako i za cjelokupnu zajednicu.

Digitalni marketing i digitalni alati također je jedna od edukativnih aktivnosti na kojoj smo imali priliku sudjelovati, a održala se s ciljem povećanja kompetencija pri korištenju digitalnih alata i digitalnog marketinga u svrhu jačanja našeg odnosa s korisnicima, ciljanim skupinama i širom javnošću. Na ovoj edukaciji imali smo priliku izraditi profile na društvenim mrežama, koristiti alate za kreiranje vizualnih sadržaja, pratiti analitiku i uspješnost objava, optimalno planirati buđet za digitalni marketing i još mnogo toga.

Sva stečena znanja i kompetencije pomoći će nam u daljnjem radu i ostvarenju naših ciljeva djelovanja kao i u namjeri približavanja demokratske i političke kulture sadržajnog kulturnog programa djeci i mladima, s posebnim naglaskom na promicanje društvene solidarnosti.

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.